Poppy (I)
Poppy (I)

Watercolor on paper
28 x 38 cm

Poppy (I)

Watercolor on paper
28 x 38 cm